Морално етичен кодекс на БГА

БЪЛГАРСКА ГРУМИНГ АСОЦИАЦИЯ

КОДЕКС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА

Част 1. Въведение

1.            Целта на Кодекса за добра груминг практика и професионална етика (по-долу „Кодекса“) е да определи основните норми на поведение, които трябва да бъдат съблюдавани от българските грумъри, извършващи тази дейност на територията на Република България и членуващи в БГА. По този начин се гарантират интересите на клиента и на животното. Изграждането на доверие в обществото към професията грумър (зоофризьор) и лоялността на конкуренцията между грумърите, упражняващи професията.

2.            Упражняването на дейността грумър не се ограничава само до подстригване, тя задължително обхваща отношенията „грумър-клиент“ и „грумър-грумър“. Затова този Кодекс разглежда набор от правила, спазването на kоито гарантира опазване здравето на животните и тяхното добро състояние, запазване на породния вид, околната среда, както и поставя основите на взаимоотношенията грумър-клиент и отношенията между грумърите, упражняващи професията.

3.            Кодексът за добра грумърска практика и морална етика има задължителен характер за всички грумъри, които членуват в БГА и информативен за курсистите, които се обучават за такива. Всеки член на БГА е длъжен да практикува дейността грумър съобразно принципите, заложени в този Кодекс.

 Част 2. Нормативна база

                1. Кодексът е в съответствие със:

        а) Закона за защита на животните;

        б) Закона за опазване на околната среда;

        в) Търговският закон

Част 3. 10 водещи принципа на практикуващия грумър

1.            Грумърът осигурява на най-подходяща грижа за здравословния и добър породен вид на поверения домашен любимец.

2.            Грумърът проявява хуманно отношение и уважение към животните, обслужвани в практиката му.

3.           Грумърът поддържа и развива професионалните си умения и знания по време на цялата си кариера.

4.            Грумърът поощрява и поддържа добрите отношения с клиентите си. Печели тяхното доверие, уважавайки тяхната гледна точка и пазейки конфиденциалност.

5.            Поддържа добрата репутация на грумърската професия.

6.            Има членство в БГА и диплома за завършено обучение.

7.            Насърчава и полага усилия да поддържа колегиални взаимоотношения. Винаги е готов да се отзове при поискана взаимопомощ.

8.            Грумърът, независимо от ролята си – работодател, работник, собственик на бизнес, се запознава своевременно и спазва етичният професионален кодекс, като член на професионалната общност.

9.            Грумърът се задължава да не влиза в интриги и да не създава такива, както между колеги, така и между колеги и клиенти.

10.          Отговаря бързо, цялостно и любезно на оплаквания и критики.

Част 4. Отговорности към животните

1.            Грумърът трябва:

1.1.         Да проявява хуманно отношение към своите клиенти-собствениците и техните любимци. Това се изразява на първо място с опазване на здравословното състояние на животното, съобразно спецификата, цвета и текстурата на козината му.

1.2.         Предварително да обяснява принципа на работа на своите клиенти и да го спазва.

1.3.         В случай на избор на неподходяща прическа от страна на стопанина, грумърът се задължава да информира собственика за последствията от избраната неподходяща прическа изхождайки от мисълта за благоденствието на кучето, взимайки предвид възрастта и породата, степента на увреждане на козината и кожата. В случай че стопанинът настоява, грумърът отказва манипулацията или собственика подписва декларация за съгласие от последващите рискове.

1.4.         Да осигури подходящи условия и оборудване във връзка с грижата и надзора за поверените му домашни любимци с цел безопасност по време на пребиваването му  в салона.

1.5.    Отговорно и компетентно да препоръчва козметични продукти, съобразявайки се  с нуждите и спецификата на козината на кучетата, опазвайки здравето и стандарта на породата.

1.6          Да се информира предварително за особенностите в характера, възрастта и здравословното състояние на кучето, особенно ако е за първи път.

1.7          Да има постоянна връзка със своят доверен ветеринарен лекар, в случай че кучето изпадне в състояние застрашаващо живота му.

1.8          Да може тактично да откаже обслужването на дом. любимец, който прецени че не може да обслужи без значение по каква причина и да го пренасочи към свой колега.

2.    Грумърът НЕ трябва да предизвиква страдание на животните чрез:

a)            физическо посегателство

b)            прилагане на упойващи вещества

c)            прекалено тесни или неподходящи намордници

d)            връзване на крайниците

Част 5. Отговорности към клиента-собственик

Клиент е всеки собственик на домашен любимец, който търси професионално груминг обслужване.

1.            Партньорството между грумъра и клиентите му трябва да е за доброто на животните.

2.            Грумърът трябва да осигури контакт между клиент и свой колега, в случай че той не може да обслужи дадено животно независимо по каква причина.

3.            Да предоставя ясен и точен ценоразпис.

4.            Да обясни достатъчно ясно възможностите за терапия на кожата и козината, както и прогнозите от нея.

5.            Да получи съгласие от клиента за дадена терапия или спапроцедура преди да премине в изпълнение.

6.            Грумърът е пряко отговорен,  персоналът (ако има такъв) да  е подходящо обучен и надлежно инструктиран.

7.            Да запознае клиента с всички процедури, които ще извършва помощният персонал и кои мастергрумърът.

8.        Документи и сертификати

8.1          В груминг салона трябва да присъства на видно място дипломата за завършено обучение и сертификата за членство в асоциацията.

8.2          Всички членове на асоциацията трябва да предложат уеднаквен ценоразпис със задължителните минимални цени с цел избягване на нелоялна конкуренция.

9.            Грумърът трябва да откликва бързо, аргументирано, компетентно и благовъзпитано на всички оплаквания и критики.

Част 6.  Отговорност към обществото

Дейността на грумъра играе важна роля по отношение на образоването на стопаните за  здравословно естетичния външен вид на техните домашни любимци.За тази цел всеки грумър има право да провежда семинари за собственици на домашни любимци.       

Част 7. Отговорности към колегите

Публичните скандали между колегите подриват обществения престиж на цялата колегия!

1.            Грумърът трябва:

1.1          Винаги да е в добри професионални отношения със своите колеги.

1.2          Този, който предизвика конфликт на професионално ниво, трябва да търси начин да изглади недоразуменията. Ако спорът касае повече от един колега, грумърът може да се обърне към комисията по етика.

2. Грумърът не трябва:

2.1          Да пише или говори неправомерно срещу друг колега в общественото пространство или социалните мрежи.

2.            Да затруднява клиента да премине към друг салон или да го разколебава да търси услуги на друго място.

3.           Грумърът не трябва в никакъв случай да упражнява своята дейност при условия, които могат да компрометират качеството на професионалните му умения и авторитет.

5.            Когато даден грумър е допуснал грешка по време на работа той тряба намери подходящ начин да каже на клиента лично.

6.           Да не обсъжда работата или допуснати грешки на свои колеги пред клиенти или други колеги.

7.            Да не привлича клиенти с дъмпингови за пазара на груминг услугите цени.

Част 8. Отговорности пред закона

1.            Грумърът трябва да спазва.

а)            Търговският закон

б)            Устав на БГА и Кодекса.

в)            Всички други закони и подзаконови актове, свързани със здравеопазването на животните, хуманното отношение към тях и лицензираното образование.

 Част 9.   Опазване на околната среда

1. Отпадъчната козина се изхвърля в добре завързани чували в контейнерите за смет, тъй като използването на екарисаж не е достъпно за всички градове.

2. По възможност да се използват професионални перални и сушилни с цел стерилизация на хавлиите.

3. Да се използват дезинфекционни препарати за повърхностите щадящи животните и околната среда.

Част 10. Отговорности при критични ситуации

  1. Грумърът е длъжен да поддържа уменията си за адекватна реакция в критични ситуации.

1.1  БГА осигурява безплатен ежегоден семинар по бърза помощ. За грумъри с до 7 годишен стаж семинарът по бърза помощ да е задължителен веднъж на 2 години, за грумъри с над 7 годишен стаж да е задължителен веднъж на 5 години. Само след представяне на серификат от семинара (с дата) грумърът ще може да плати членския си внос и да продължи членството си в Асоциацията.

1.2  БГА осигурява и втори ежегоден безплатен семинар-беседа, в който колегите ще се включват активно с въпросите си на тема „Рискови зони“. В него се засягат всички рискови за нараняване зони по тялото на кучето. Вторият семинар се провежда на една дата заедно с бързата помощ. Той е НЕзадължителен и безплатен.

1.3 Семинар „Рискови зони“ е задължителен и платен за колеги, които през годината са станали известни с рецидивиращи проблеми с безопасността на работата си.

  1. Дали грумърът трябва да заплати семинара си и задължително да се яви се решава на събрание на етичната комисия.
    1. Таксата за семинар „Рискови зони“ е равна на таксата за възстановяване на загубено членство.
    1.  Грумър, комуто е препоръчано от етичната комисия задължително платено явяване на семинар „рискови зони“, може да продължи членството си само след представяне на

– платежно за семинара,

– сертификат от семинара,

– платежно за членски внос.

 В противен случай не може да бъде повече член на асоциацията.

1.3.4 Семинар „Рискови зони“ може да се провежда и извън ежегодния график, в случай, че има група от повече от 5 грумъра, които желаят да заплатят за извънредното му провеждане.

Всички жалби срещу грумъри се отнасят до етичната комисия.

1.            Всеки клиент трябва да бъде насърчаван на първа инстанция (среща) да дискутира всеки проблем, който може да възникне с грумъра обслужващ неговият домашен любимец или да иска среща с член на етичната комисия.

2.            Грумърът трябва:         

а)            да отговаря точно и конструктивно на запитванията от страна на етичната комисия във връзка с всякакви изявления и оплаквания, отправени от клиенти; отказът да го направи може да се приеме сам по себе си като лошо професионално поведение;

б)            да бъде готов да обясни и оправдае пред клиента и колегите всяко действие или решение, взето по време на професионалната му работа.

3.            Грумърът отпада от регистъра при:

б)            Етичната комисия го признае за виновен в незачитане на професионалния устав;

в)            Оронва престижа на организацията и грумърската професия.

г)             Не е платил членски внос до две седмици след изтичане на крайният срок. Да се има предвид, че членският внос може да бъде платен след представяне на сертификат за присъствие на семинар „Бърза помощ“ с необходимата давност и (в случай, че етичната комисия е препоръчала) сертификат за присъствие на семинар „Рискови зони“ и платежно за същия.

Поради зачестилите запитвания и покани за партньорство към БГА, след съвещание между УС и Етичната комисия на Асоциацията, бихме искали ясно и точно да декларираме следното:

БГА е била и винаги ще бъде отворена към всякакъв тип колаборации с други структури и организации – частни и държавни. С удоволствие би подкрепила участие на свои лектори в чужди събития. Условията – финансови и времеви са обект на договорка единствено между лектора и организатора, БГА няма право да се намесва в тези отношения. Единственото изискване на Асоциацията е в представянето на събитието да бъде упоменат фактът, че лекторът е член на БГА и по време на събитието същият да носи отличителен знак с името и логото на Асоциацията.

Вярваме, че взаимното уважение е в основата на стабилните партньорски отношения!

         ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕТИЧНАТА КОМИСИЯ

       Етичната комисия има право:

1. Да разглежда казуси свързани с членове на БГА по подаден сигнал от други грумъри или клиенти.

2. Да участва активно в разрешаването на възникнали спорове

3. При невъзможност за решение на казуса удовлетворяващо и двете страни, да търси съдействие от УС или ОС на БГА.

      ЧЛЕНСКИ СЪСТАВ

Етичната комисия се състои от 5 члена. 2ма представители на УС и 3ма необвързани с управлението на Асоциацията колеги.