Устав на БГА

Устав

Устав на Българска груминг асоциация

Можете да свалите Устава на БГА в PDF формат от тук: 

Устав на БГА

УСТАВ

на Сдружение „Българска Груминг Асоциация”

I. ОБШИ ПОЛОЖЕНИЯ
Статут

Чл. 1. (1) Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено
съгласно разпоредбите на ЗЮЛНЦ, Устава и Решението на учредителното събрание.
(2) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.
(3) Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на сдружението.
(4) Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.

Наименование

Чл. 2. (1) Наименованието на сдружението е „Българска Груминг Асоциация”,
което ще се изписва и на латиница, както следва: Bulgarian Grooming Association Non-
Profit Organisation.
(2) Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса на
управление, ЕИК, трябва да бъдат посочвани в документите от кореспонденцията на
сдружението.
(3) „Груминг”, това е грижа на професионално ниво, изразяваща се в познаване
на типовете козина и ангажирана за косата и хигиената на домашни любимци, кучета и
котки, а „грумер” е фризьор на домашни любимци.
(4) Наименованието на клоновете на сдружението се образува като към
наименованието на сдружението се добавя указанието “клон” и населеното място,
където е седалището на клона. Към наименованието на клона може да се добави и
указание за неговия предмет на дейност.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Седалището и адресът на сдружението са в гр. Варна, ж. к. „Владислав
Варненчик” № 12, вх. 4, ет. 1, ап. 47.
Срок

Чл. 4. Сдружението не е ограничено със срок или от друго прекратително
условие.

II. ОПРЕЛЕЛЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл. 5. (1) Сдружението осъществява дейност в частна полза.
(2) Предмет на дейност:
1. Да представлява и защитава пред Държавата, общините и всички държавни и
общински органи и институции правата и законните интереси на юридически и
физически лица, работещи в областта на зоофризьорството (груминга);
2. Да оказва безвъзмездно сътрудничество на физически и юридически лица,
работещи в областта на зоофризьорството (груминга) при осъществяване на цели,
сходни с гореизложените;
3. Създаване и поддържане на национален регистър на всички зоофризьори
(грумъри) в Република България и издаване на регистрационен номер;
4. Организиране на форуми, семинари и работни срещи, в области, касаещи
зоофризьорството.

2

III. ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 6. Основни цели на сдружението са:
1. Да обединява и защитава интересите на своите членове;
2. Да популяризира своята дейност и резултатите от нея, да защитава правата,
свободите и законите интересите на грумърите в Република България;
3. Да осъществява и да развива международните връзки и сътрудничество със
сродни организации, както и участие в международни срещи и прояви във връзка със
своята дейност;
4. Да спомага за развитието, утвърждаването и популяризирането на
„Груминга” като грижа на професионално ниво за домашни любимци, изразяваща се в
грижа за козината на животните, опазване здравето и добро състояние на животните,
запазване на породния им вид, опазване на околната среда;
5. Да следи за промени в действащото законодателство в страната и да
съдейства на различните държавни органи, институции и агенции за усъвършенстване
на нормативните актове в области, касаещи зоофризьорството.

IV. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл. 7. Средствата, чрез които Българска Груминг Асоциация ще постигне
своите цели са:
1. Приемане на правила за поведение, вътрешни правила за дейността си, вкл.
„Кодекс за добра груминг практика и професионална етика“;
2. Издаване на периодичен бюлетин на сдружението;
3. Водене на регистър на всички членове, преминали обучение и изпит за
грумъри;
4. Създаване на официален електронен информационен сайт;
5. Оказване съдействие на своите членове при реализиране на дейността им като
зоофризьори;
6. Популяризиране на професията „зоофризьор“ чрез създаване и
разпространяването на различни материали, вкл. аудио-визуални материали и
рекламни.
7. Провеждане на срещи, разговори, консултации, конференции, изготвянето на
публикации в медиите, участие в пресконференции с представители на медиите,
организиране на форуми, семинари, конгреси;
8. Взаимодействие и комуникиране с други организации в страната и чужбина;
9. Взаимодействие и комуникиране с различните държавни органи, институции
и агенции на Република България;
10. Отправяне на предложения до различните органи, институции и агенции на
Република България с оглед въвеждането на законодатели изменения в области,
касаещи зоофризьорството.
11. Изготвяне и излагане на проекти, мотивирани становища и предложения
пред различните органи, институции и агенции на Република България по всички
въпроси, касаещи зоофризьорството.

V. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА

ЧЛЕНСТВО
Придобиване на членство
Чл. 8. (1) Членуването в сдружението е доброволно.

3
(2) Членове на сдружението могат да бъдат дееспособни физически или
юридически лица, които са пряко заинтересувани от предмета на дейност на
организацията и са преминали курс на обучение за „грумър“ и имат документ за това,
както и кандидати за преминаване на курс на обучение за „грумър“.
Чл. 9. (1) Приемането на лица, желаещи да станат членове на сдружението, се
извършва от Управителния съвет.
(2) Физическите и юридическите лица, които желаят да бъдат приети за членове
на сдружението, подават молба до Управителния съвет на сдружението.

Членски права и задължения
Чл. 10. Членовете на сдружението имат следните права:
1. Да участват в управлението на сдружението;
2. Да бъдат информирани за неговата дейност, като преглеждат книжата на
сдружението и годишните счетоводни отчети;
3. Да правят всякакви предложения за работа на сдружението;
4. Да участват във всички дейности и структури на сдружението, вкл. в
провежданите от сдружението семинари;
5. Да получава съдействие от сдружението с реализиране на реклама на своята
частна дейност като зоофризьори;
6. Да ползват имуществото на сдружението само доколкото това е свързано с
упражняване на дейности и функции в неговите управителни органи, възложени с
решение на тези органи;
7. Да ползуват резултатите от дейността на сдружението съгласно разпоредбите
на този Устав;
8. Да искат от Управителния съвет да свика Общо събрание;
9. Да имат уникален електронен профил в интернет страницата на сдружението,
раздел „Грумъри“, изразяваща се в наличието на кратки биографични и професионални
данни;
10. Новите членове придобили в членство в сдружението през последните три
месеца от дадена календарна година, не дължат членски внос за следващата календарна
година, при условие, че са заплатил членския внос за текущата.
Чл. 11. Членовете на сдружението са длъжни:
1. Да спазват разпоредбите на този Устав, на Правилника за вътрешен ред, на
„Кодекс за добра груминг практика и професионална етика“, както и да изпълняват
Решенията на органите на сдружението;
2. Да участват в дейността на сдружението и да работят за осъществяване на
целите му;
3. Да оказват съдействие на сдружението за осъществяване на неговата дейност;
4. Да имат почтено и добросъвестно поведение към сдружението;
5. Да издигат авторитета на сдружението, и да не извършват действия и
бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят;
6. Да внасят в срок предвидените в настоящия Устав имуществени вноски;
7. Да работят за популяризирането на сдружението и неговия просперитет и да
съдействат за организационното му укрепване;
8. Да посочат пощенски адрес и електронен пощенски адрес;
9. Да уведомяват незабавно Управителният съвет при промяна на адреса си;

4
10. Да пазят в тайна поверителна информация, отнасяща се до сдружението,
която им е станала известна при или по повод участието им в дейността на
сдружението.
Чл. 12. Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са
непрехвърляеми и не преминават върху други лица при смърт, съответно при
прекратяване.
Чл. 13. (1) Членовете на сдружението може да овластят трето лице да
упражнява техните членствени права, за което трябва да го упълномощят с писмено
пълномощно с нотариална заверка на подписа.
(2) Упълномощаването провежда действие след писмено уведомяване на
Управителния съвет.
(3) За действията на упълномощеното лице при упражняване на членствените
права и задължения отговорност носи упълномощилият го член на сдружението.
Чл. 14. Членовете на сдружението носят отговорност за своите задължения само
до размера на предвидените в настоящия Устав имуществени вноски. Те не отговарят
лично за задълженията на сдружението.

Прекратяване на членство
Чл. 15. Членството в сдружението се прекратява:
1. С едномесечно писмено предизвестие, отправено до Управителния съвет на
сдружението;
2. Със смъртта или поставяне под пълно или ограничено запрещение,
респективно при прекратяване на юридическо лице, член на сдружението;
3. По решение на Общото събрание;
4. С изключване.
Чл. 16. Член на сдружението се изключва:
1. Поради невнасяне на установените имуществени вноски в определения от
Устава срок;
2. Поради системно неучастие в дейността на сдружението;
3. Когато не е присъствал лично или чрез пълномощник, без уважителни
причини на повече от две последователни заседания на Общото събрание.
4. Когато нарушава разпоредбите на настоящия Устав, Правилника за вътрешен
ред, „Кодекс за добра груминг практика и професионална етика“;
5. Когато не изпълнява решенията на органите на сдружението, взети в
изпълнение на настоящия Устав и/или нормативните актове;
6. Когато извършва други действия, които правят по-нататъшното му членство в
сдружението несъвместимо.
Чл. 17. (1) Етичната комисията провежда процедура за установява
извършването на нарушение от член на сдружението.
(2) При провеждане на процедурата Етичната комисия задължително уведомява
писмено члена на сдружението за възможността в двуседмичен срок от дата на
уведомяването да даде писмени обяснения.
(3) Етичната комисия представя своето становище и писмените обяснения на
Управителния съвет.

5
(4) Управителният съвет, действайки с единодушие, взема решение за
изключване на члена.
(5) За да се счита спазена процедурата за изключване е достатъчно
изключваният член да е бил уведомен от Етичната комисия за констатираното
нарушения и да му е било указано, че може да представи своите писмени обяснения по
случая.
(6) При маловажни случаи на установени нарушения, Управителният съвет
определя подходящ срок за преустановяване на нарушението и за отстраняване на
неговите последици, с указания, че ако това не бъде сторено, членът ще бъде
автоматично изключен.
(7) Управителният съвет уведомява писмено изключения член на сдружението
за неговото решение.
(8) Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на
сдружението чрез Управителния съвет в едномесечен срок от получаване на
уведомлението за изключване с писмена жалба.
(9) Управителният съвет внася за разглеждане жалбата на следващото Общото
събрание на сдружението. Ако такова не е насрочено, Управителния съвет насрочва
заседанието в срок до 3 месеца от датата на получаване на жалбата. Заедно с жалбата
Управителният съвет може да представи и становище по жалбата.
Чл. 18. При прекратяване на членството сдружението не дължи връщане на
направените имуществени вноски.

VI. УПРАВЛЕНИЕ
Органи на сдружението

Чл. 19. Органи на сдружението са:
1. Общо събрание;
2. Управителен съвет;
3. Етична комисия.
Чл. 20. (1) Общото събрание е Върховен орган на сдружението и се състои от
всички членове.
(2) Юридическите лица, членове на сдружението, участват в Общото събрание
чрез лицата, които ги представляват по регистрация, или са съответно упълномощени
за това.
(3) Извън случаите по чл. 13, членовете на сдружението могат да упълномощят
с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа друг член на
сдружението или трето лице да ги представлява за насрочено заседание на Общото
събрание. Пълномощниците нямат право на едно и също Общо събрание да
представляват повече от трима членове едновременно и да преупълномощават с
правата по пълномощното си други лица.

Компетентност на Общото събрание
Чл. 21. Общото събрание има следната компетентност:
1. Изменя и допълва Устава на сдружението;
2. Приема други вътрешни актове;
3. Преобразува и прекратява сдружението;
4. Приема и изключва членове;

6
5. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет и определя
възнаграждението им;
6. Одобрява годишния счетоводен отчет;
7. Назначава ликвидаторите при прекратяване на сдружението, освен в случай
на несъстоятелност;
8. Разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на
членството;
9. Взема решение за откриване и закриване на клонове;
10. Взема решение за участие в други организации;
11. Приема основните и програми за дейността на сдружението;
12. Приема бюджета на сдружението;
13. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос;
14. Приема отчета за дейността на Управителния съвет;
15. Отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и
Устава на сдружението;
16. Освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет.
Свикване и провеждане на Общо събрание

Чл. 22. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно - редовно
Общо събрание. Първото Общо събрание може да се проведе най-късно 2 месеца след
учредяване на сдружението.
(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния
съвет - извънредно Общо събрание.
Чл. 23. (1) Общо събрание на сдружението може да се свика от Управителния
съвет и по искане на една трета от членовете на сдружението.
(2) Ако Управителният съвет не отправи покана за свикване на Общо събрание
в едномесечен срок от постъпване на искането по предходната алинея, събранието се
свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересованите
членове или натоварено от тях лице.
(3) Времето от поставянето на съобщението/обявяването на поканата за
свикване на ОС до откриване на ОС не може да бъде по - малко от един месец.
Чл. 24. (1) Поканата за свикване на Общо събрание съдържа дневния ред,
датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание, както и указание по чия
инициатива се свиква то.
(2) Свикването се извършва с покана до членовете на сдружението, обявена в
раздел „Съобщения“ в официалната интернет страница на сдружението или по реда на
чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ чрез обявяване в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ.

Кворум

Чл. 25. (1) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от
всички членове.
(2) При липса на кворум Общото събрание се отлага с един час по - късно на
същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно, колкото и членове да се
явят.
(3) Кворумът се установява от председателя на събранието по списък, в който се
отразяват имената на присъстващите членове или техните упълномощени

7
представители, подписва се от тях, заверява се от председателя и секретаря на
заседанието и се прилага към протокола за него.
Право на глас

Чл. 26. Всеки член на сдружението има право на един глас при гласуване в
Общото събрание, с изключение на случаите, когато гласува и по пълномощие. В тези
случаи пълномощникът гласува и от името на упълномощителя и упражнява неговото
право на глас съгласно дадените му пълномощия.
Чл. 27. Член на сдружението няма право да гласува при решаване на въпроси,
отнасящи се до:
1. Него, негов съпруг или роднина по права линия - без ограничения, по
съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен
включително;
2. Юридическо лице, член на сдружението, в което той е управител и/или е
едноличен собственик.

Мнозинство

Чл. 28. Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от
присъстващите. Решенията по чл. 21, т. 1 и 4 се вземат с мнозинство от 2/3 от
присъстващите.
Чл. 29. Общото събрание не може да взима решения по въпроси, които не са
включени в обявения в поканата дневен ред на заседанието, освен такива, които са
неотложни или се отнасят до дребни текущи дела.
Протокол

Чл. 30. (1) За председателстващ събранието се счита Председателя на
Управителния съвет. Ако той не присъства, се избира председател на събранието
измежду присъстващите членове.
(2) Измежду присъстващите членове на събранието се избира секретар.
(3) За всяко заседание на Общото събрание се води протокол от секретаря. Той
се заверява от председателстващия събранието и секретаря, които отговарят за
верността на съдържанието му.
(4) Протоколът с прикрепени към него списък на присъстващите и писмените
материали по свикването и провеждането на Общото събрание, се завежда в нарочна
книга.
(5) Всеки член, присъствал на Общото събрание има право да следи за точното
отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола.
Чл. 31. Всеки член на сдружението, както и членовете на Управителния съвет,
могат да обжалват пред съда по регистрацията на сдружението решенията на Общото
събрание относно законосъобразността и съответствието им с този Устав. Това следва
да стане в едномесечен срок от узнаване на решението, но не по-късно от една година
от датата на приемането му.

Управителен съвет

Чл. 32. (1) Управителният съвет на сдружението е управителният орган на
сдружението и се състои от най-малко от 3, но не повече от 9 лица, които трябва да са
членове на сдружението.

8
(2) Броят и състава на членовете на Управителния съвет се определя с решение
на Общото събрание.
Чл. 33. Членовете на Управителния съвет се избират за срок от 5 (пет) години и
могат да бъдат преизбирани неограничено.
Чл. 34. (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за
свои действия, с които увреждат интересите на сдружението.
(2) Освобождаването от отговорност на членовете на Управителния съвет за
дейността им става с решение на Общото събрание. Член на Управителния съвет може
да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпили вреда за
сдружението.

Правомощия на Управителния съвет
Чл. 35. Управителният съвет има следните правомощия:
1. Членовете му заедно и поотделно представляват сдружението пред трети
лица и управляват дейността му;
2. Приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
3. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание и дава отчет пред
същото за дейността си;
4. Разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на
този Устав и закона;
5. Избира Председател и Заместник-председател на Управителния съвет,
6. Взема решение относно размера и срока за внасяне на годишния членски внос
или на имуществените вноски;
7. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
8. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението;
9. Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, и
носи отговорност за това;
10. Приема и изключва членове на сдружението;
11. Приема правила и правилници за регулиране на отделни специфични
направления в дейността на сдружението;
12. Взема решение за участие в други организации с нестопанска цел или в
търговски дружества;
13. Изпълнява задълженията, предвидени в Устава;
14. Взема решения по всички други въпроси, освен тези, които са от
изключителната компетентност на Общото събрание на сдружението.
Чл. 36. (1) Заседания на Управителния съвет се свикват от Председателя по
негова инициатива, както и по писмено искане на всеки от неговите членове.
(2) Ако Председателят не свика заседание в седемдневен срок от писменото
поискване, такова се свиква от всеки от заинтересуваните членове.
(3) За свикване на заседание на Управителния съвет трябва да бъдат уведомени
всичките му членове. Уведомлението се извършва писмено или по друг подходящ
начин, при който може безспорно да се установи уведомяването.
Чл. 37. (1) Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече от половината
от членовете на Управителния съвет. За присъстващ се счита и член, с който има
двустранна телефонна връзка, гарантираща установяването на самоличността му и

9
позволяваща участието му в обсъждането на вземаните решения. Гласуването на този
член се отразява в протокола от председателстващия заседанието.
(2) Редовно заседание на Управителния съвет може да бъде проведено и
неприсъствено, ако протоколът за това бъде подписан без възражения и забележки от
всичките му членове.

Етична комисия

Чл. 38. (1) Етичната комисия е контролен орган на сдружението.
(2) Тя се състои от три члена на сдружението като те се избират от Общото
събрание за период от три години с възможност да бъдат преизбирани неограничено.
Чл. 39. (1) Членовете на Етичната комисия носят солидарна отговорност за свои
действия, с които увреждат интересите на сдружението.
(2) Освобождаването от отговорност на членовете на Етичната комисия за
дейността им става с решение на Общото събрание. Член на Етичната комисия може да
бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпили вреда за
сдружението.

Правомощия на Етичната комисия
Чл. 40. Етичната комисия има следните правомощия:
1. Да извършва проверки при данни за извършено от член на сдружението
нарушение на законите, Устава на сдружението, на Правилника за вътрешен ред, на
„Кодекс за добра груминг практика и професионална етика“;
2. Да извършва проверки дали членовете на сдружението изпълняват решенията
на органите на сдружението;
3. Да провежда процедура по установяването извършването на нарушение от
член на сдружението;
4. Да уведомява Управителния съвет за резултатите от извършените проверки;
5. Да прави предложение за изключване на член;
6. Да избира Председател на Етичната комисия измежду своите членове.
Чл. 41. (1) Етичната комисия се свикват от Председателя по негова инициатива,
по писмено искане на всеки от неговите членове, както и по сигнал за извършено
нарушение.
(2) Ако Председателят не свика Етичната комисия в седемдневен срок от
писменото поискване или от сигнала, тя може да се свика от всеки неин.
(3) За свикване на Етичната комисия се уведомяват всички нейни членове.
Уведомлението се извършва писмено или по друг подходящ начин, при който може
безспорно да се установи уведомяването.
Чл. 42. (1) Заседанието е редовно, ако на него присъстват всички членове на
Етичната комисия. За присъстващ се счита и член, с който има двустранна телефонна
връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му
в обсъждането на вземаните решения. Гласуването на този член се отразява в
протокола от председателстващия заседанието.
(2) Редовно заседание на Етичната комисия може да бъде проведено и
неприсъствено, ако протоколът за това бъде подписан без възражения и забележки от
всичките му членове.

VII. ИМУЩЕСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО

10
Чл. 43. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост
върху движими и недвижими вещи и интелектуални продукти, други вещни права,
вземания, както и други права, регламентирани от закона.
Чл. 44. Имуществото на сдружението се формира от вноски на членовете му,
стопанската дейност, предвидена в настоящия Устав, дарения от физическа/и
юридически лица, завещания в полза на сдружението и спонсорство.
Чл. 45. Всички членове на сдружението са длъжни да заплащат годишен
членски внос в размер определен с решение на Управителния съвет, но не по-малък от
100 лева. Същият се заплаща еднократно за текущата година в срок до 28 февруари на
годината, за която се дължи. Дължимите вноски се заплащат само и единствено по
банков път, по банковата сметка на сдружението.
Чл. 46. Имуществото на сдружението се Разходва в съответствие с
разпоредбите на чл. 41 от ЗЮЛНЦ и за предвидените в бюджета му разходи, както и по
решение на Управителния съвет за осъществяване на дейности и мероприятия, които
са насочени към реализация на дейността и целите, определени с Устава.
VIII. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ДОКУМЕНТИ ЗА ГОДШИНОТО

ПРИКЛЮЧВАНЕ.

Чл. 47. Ежегодно до края на месец февруари Управителния съставя за изтеклата
календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността на сдружението.
(2) В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на
сдружението и се разяснява годишният счетоводен отчет.
(3) При нужда или въз основа на изрично решение на Управителния съвет, при
годишното приключване се проверява годишният счетоводен отчет от един или
няколко лицензирани експерт-счетоводители въз основа на счетоводството и отчета за
дейността.
Чл. 48. Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на
Закона за счетоводството, Закона за юридически лица с нестопанска цел и Устава за
годишното приключване.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАНИЯ НА СДРУЖЕНИЕТО

Основания за прекратяване

Чл. 49. Сдружението се прекратява:
1. с решение на Общото събрание;
2. с решение на окръжния съд по седалището му, когато:
- не е учредено по законния ред;
- извършва дейност, която противоречи на Конституцията, на законите и на
добрите нрави;
- е обявено в несъстоятелност.
Ликвидация

Чл. 50. (1) При прекратяване на сдружението по решение на Общото събрание
се извършва ликвидация.
(2) Ликвидацията и разпределянето на останалото след удовлетворяване на
кредиторите имущество се извършва по реда, предвиден в ЗЮЛНЦ, при съответно
приложение на разпоредбите на Търговския закон.

11

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 50. За неуредени в този Устав случаи, както и относно тълкуването и
прилагането на неговите разпоредби, се прилагат разпоредбите на ЗЮЛНЦ